سیمان خاش

گالری
  • سیمان خاش||||20||||سیمان خاش

  • سیمان خاش1||||21||||سیمان خاش

  • سیمان خاش2||||22||||سیمان خاش

متن

كارخانه سيمان خاش

استان سيستان و بلوچستان 9 كيلومتري شرق شهرستان خاش

محل كارخانه

سيمان پرتلند تيپ 1و 2 ، سيمان پرتلند پوزولاني

نوع توليد:

2000 تن در روز

ظرفيت:

سال 1370

تاريخ شروع عمليات اجرائي

اسفند 1374

تاريخراهاندازي:

احجااااص ا ااالي                                  مقاااادير     واحد

 تن

 1200

سازههاي فلزي:

 متر مكعب

 40000

خاكبرداري:

 تن

 7271

آرماتوربندي:

 مترمكعب

 66000

بتنريزي:

 تن

 3330

تجهيزات ساخت داخل:

تجهيزات ساخت خارج: 2942             تن

 

 

تجهيزات و ماشين آلات خارجي:

تامين كننده  

ظرفيت  

مشخصات

دپارتمان

KHD

 600 t/h

1800×2070HDS

سنگ شكن

MVT

 1000t/h

 

استاكر )سالن اختلاط مواد(

MVT

 200t/h

 

ريكلايمر )سالن

اختلاط مواد(

SKET

 200 t/h

گلولهاي 4/8 × 13 m

آسياب مواد خاص

KHD

 2000 t/d

  4/2 ×60m

كوره

SKET

 2*100 t/h

 2 * 4/4 × 14 m

آسياب سيمان

H&B

 150 t/h

8RS

بارگيرخانه

Merlingerlin

-

-

سيستم برق و كنترل

 

احداث صنعت

احداث صنعت در نظر دارد تا با ايجاد سازماني پويا و دانش محور، مسئوليت‌پذير، پاسخگو و با بهره‌گيري از پتانسيل منابع انساني خلاق، به شركتي پيشرو در مديريت طراحي و ساخت صنعت سيمان در صدور خدمات فني و مهندسي تبديل شده و در اين عرصه سر آمد شركت‌هاي خاورميانه و غرب آسيا به شمار آيد.